MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Ius publicum i ius privatum

efektywne państwo i ochrona praw jednostki w XXI wieku

17-18 KWIETNIA 2024 R.

AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE | OKOPOWA 59

Międzynarodowa konferencja naukowa Ius publicum i ius privatum – efektywne państwo i ochrona praw jednostki w XXI wieku ma na celu przedstawienie przez doświadczonych pracowników naukowych ale również tych znajdujących się na początku kariery naukowej, związków, przenikania się, współzależności, dopełniania się prawa publicznego i prawa prywatnego w systemie prawa polskiego, na tle prawa europejskiego i zdobyczy rozwoju RP w konfrontacji ze zjawiskami społeczno – gospodarczymi obserwowanymi w XXI wieku.

Program Konferencji

+
17 kwietnia – środa – Aula 425A

9.30 – Słowo wstępne  JM Rektor AEH prof. Konrad Janowski

 

Panel I. FILOZOFICZNY/AKSJOLOGICZNY (PANEL 1. PHILOSOPHICAL/AXIOLOGICAL), MODERATOR – Prof. dr hab. Anna Łabno (UŚ)

 

9.45 – 10.05  Prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak (UAM)
„Różne wymiary podziału na prawo publiczne i prywatne”
“Different dimensions of the division between public and private law”

 

10.05-10.25   Prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW)
„Ewolucja kompetencji państwa w prawie publicznym i prawie prywatnym po 1989 roku na przykładzie Polski”
“The evolution of state powers in public law and private law after 1989 on the example of Poland”

 

10.25 – 10.45 Prof. dr hab. Aleksander Stępkowski (UW/SN)
„Intelektualne uwarunkowania przemian w relacjach między sferą prawa publicznego i prywatnego”
“Intellectual determinants of changes in the relationship between the spheres of public and private law”

 

10.45 – 11.15 – przerwa kawowa/coffe break

 

11.15 – 11.35 Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (AEH)
„Prawo publiczne jako gwarant praw podstawowych”
“Public law as a guarantor of  fundamental rights”

 

11.35 – 11.55 Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko (AEH)
„Prawo publiczno-prywatne w służbie dobra wspólnego”
“Public-private law in the service of the common good”

 

11.55 – 12.15 Prof. UW dr hab. Ksenia Kakareko (UW)
„Problem statusu prawa autorskiego. Prawo prywatne, czy publiczne?”
“The problem of copyright status. Private or public law?”

 

12.15 – 12.35 Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska (UG)
„Przenikanie się prawa publicznego i prawa prywatnego w systemie prawa polskiego na przykładzie likwidacji mediów publicznych w Polsce”
“The interpenetration of public law and private law in the Polish legal system on the example of the liquidation of public media in Poland”

 

12.35 – 13.30 Dyskusja

 

13.30 – 14.30 Obiad

 

 

PANEL II. PRAWO PUBLICZNE JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI IDEI SPRAWIEDLIWEGO I SPRAWNEGO PAŃSTWA
PANEL 2. PUBLIC LAW AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE IDEA OF A JUST AND EFFICIENT STATE
MODERATOR – Prof. dr hab. Dariusz Makiłła (AEH)

 

14.30 – 14.50 Prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
„Prawo do wysłuchania w postępowaniu egzekucyjnym”
“Right to be heard in enforcement proceedings”

 

14.50 – 15.10 Prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH)
„Prawo funerlalne – na styku prawa prywatnego i publicznego”
“Funerary law – at the intersection of private and public law”

 

15.10 – 15.30 Prof. Laura Ervo (Örebro University, Sweden)
“Fairness – a duble-edged sword in achieving a just and effective state”
„Sprawiedliwość – miecz obosieczny w osiąganiu sprawiedliwego i skutecznego państwa”

 

15.30 – 15.55 Przerwa kawowa/coffe break

 

15.55 – 16.15 Prof. dr hab. Dariusz Dudek (KUL)
„Powoływanie i testowanie polskich sędziów – prymat suwerenności państwa czy bezpieczeństwa prawnego stron procesu sądowego?”
“Appointment and testing of Polish judges – primacy of state sovereignty or legal security of litigants?”

 

16.15 – 16.35 Mec. Marcin Matyka (Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.)
„Sytuacja prawna jednostki w kontekście zmieniających się przepisów prawa podatkowego i ich wykładni, a odpowiedzialność karnoskarbową”
“The legal situation of the individual in the context of changing tax laws and their interpretation, and fiscal criminal liability”

 

16.35 – 16.55 Dr Dariusz Mańka (UW)
„Administracja pomocnicza jako narzędzie idei sprawnego państwa. Uwagi doktrynalne i prawnoporównawcze”
“Subsidiary administration as a tool of the idea of an efficient state. Doctrinal and comparative legal remarks”

 

16.55 – 17.30 Dyskusja. Zamknięcie I dnia obrad

19.00 – Bankiet

+
18 kwietnia – czwartek - Aula 425A

PANEL III. PRAWO PRYWATNE JAKO GWARANT AUTONOMII I RÓWNOŚCI SZANS JEDNOSTKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
PANEL 3. PRIVATE LAW AS A GUARANTOR OF AUTONOMY AND EQUAL OPPORTUNITIES OF THE INDIVIDUAL IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES
MODERATOR – Prof. dr hab. Dariusz Makiłła (AEH)  

 

9.10 – 9.30 Dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec (AEH)
„Planowanie w prawie administracyjnym jako narzędzie zarządzania publicznego na przykładzie ochrony zabytków”
“Planning in administrative law as a tool of public management on the example of protection monuments”

 

9.30 – 9.50 Mgr Michał T. Pietrzak (AEH)
„Od prywatyzacji prawa publicznego do upublicznienia prawa prywatnego: legitymizacja i interwencja liberalnego państwa”
“From privatizing public law to making private law public: legitimacy and intervention of the liberal state”

 

9.50 – 10.10 Dr Wojciech Potocki (AEH)
„Efektywne państwo = efektywne sądy”
“Effective state = effective courts”

 

10.10 – 10.30 Dr Dariusz P. Kała (AEH)
„Nieefektywne finansowanie wybranych ochotniczych straży pożarnych powiatu elbląskiego jako zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych gmin”
“Ineffective financing of selected Elbląg County volunteer fire departments as a threat to the safety of residents of selected municipalities”

 

10.30 – 10.50 Dr Paweł Widerski (KUL)
„Charakter prawny umowy o zarząd sukcesyjny”
“Legal nature of the succession management agreement”

 

10.50 – 11.10 Dr Agnieszka Łukaszczuk-Walter (AEH)
„Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec problemu wolności wypowiedzi. Uwagi na tle wybranych orzeczeń”
“The European Court of Human Rights to the problem of freedom of expression. Observations against the background of selected judgments”

 

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa/coffe break

 

11.30 – 11.50 Dr Dawid Stadniczeńko (AEH)
„Granica państwowa jako emanacja prawa publicznego”
“The state border as an emanation of public law”

 

11.50 – 12.10 Mgr Robert Karabin (AEH)
„Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce. Problemy i zagrożenia”
“Execution of imprisonment in Poland. Problems and threats”

 

12.10 – 12. 30 Dr Jakub Mrożek (AEH)
„Znaczenie art. 13 § 3 p.p.s.a. w kontekście prawa do rozpoznania sprawy przez właściwy sąd oraz prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki”
“The meaning of Article 13 § 3 of the Administrative Court Procedure Act in the context of the right to have a case heard by a competent court and the right to have a case heard without undue delay”

 

12.30 – 12.50 Mgr Paweł Dulski (AEH)
“Malfunction of law enforcement system under a ‚new authoritarian regime’: a case of Russia”
„Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu egzekwowania prawa w „nowym reżimie autorytarnym”: przypadek Rosji”

 

12.50 – 13.10 Mgr Wiktor Gawłowicz (AEH)
„Czy istnieją formy organizacyjne które wymykają się regulacjom? – granice obowiązywania prawa publicznego z punktu widzenia Decentralized Autonomous Organisations (DAOs)”
“Are there organizational forms that escape regulation? – The limits of public law from the perspective of Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)”

 

13.10 – 13.30 Prof. Piotr Pogonowski (AEH)
„Efektywność prawa jako paradygmat prawa publicznego i prywatnego”
“Effectiveness of law as a paradigm of public and private law”

 

 

13.30 – 14.00 Dyskusja. Zamknięcie obrad konferencji.

14.00 – 15.00 Obiad

[plik] z programem konferencji

 

W międzyczasie warsztaty konferencyjne – sala 419, sala 420, sala 421

Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k

[plik] z programem warsztatów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
CZASOPISMA NAUKOWE

Teksty mają być przesłane do 17.04.2024 r.

 

Pobierz plik

 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Organizator konferencji


Komitet organizacyjny:

  • Prof. Piotr Pogonowski
  • Prof. Jarosław Wyrembak
  • Dr Dariusz Kała
  • Dr Wojciech Potocki
  • Dr Dawid Stadniczeńko
  • Dr Agnieszka Łukaszczuk

Miejsce konferencji

KONFERENCJA NAUKOWA

Ius publicum i ius privatum

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
w Warszawie

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa